Blog

Tarifa SAZOR: Če imate v podjetju fotokopirni stroj, morate plačati

Združenje SAZOR je nekaterim podjetjem že poslalo pozive k podpisu licenčne pogodbe. Lani decembra sta namreč SAZOR in GZS podpisala sporazum za nadomestila pri fotokopiranju avtorskih del s področja literature, znanosti in publicistike v gospodarstvu. Sedaj bodo morala podjetja, ki imajo fotokopirne stroje, plačevati nadomestila.

Kaj je SAZOR?

Združenje SAZOR GIZ k.o. ima (na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino) pravico za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov.

Zakaj podjetja morajo plačevati SAZOR-ju?

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pravijo, da te obveznosti plačila ni bilo mogoče preprečiti, saj je pravica reproduciranja temeljna in izključna materialna avtorska pravica, ki jo določata tako mednarodna kot slovenska zakonodaja – na primer Bernska konvencija, InfoSoc direktiva EU ter Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

Torej gre za nekaj, kar bi slej ko prej podjetja morala plačati. “Sklenitev sporazuma med GZS in SAZOR torej ne pomeni določitve novih obveznosti gospodarstvu, saj so te obveznosti zakonsko določene. Sporazum predstavlja zgolj konkretizacijo te obveznosti in je rezultat dve leti trajajočih pogajanj med pogajalskima skupinama GZS in SAZOR,” pravijo na GZS.

Zakaj se je GZS vmešala v pogajanja?

Če se GZS ne bi vmešala v pogajanja, bi bile tarife višje. “Z vključitvijo v pogajanja je GZS želela preprečiti sprejetje nesorazmerno visoke tarife ali določitve novih administrativnih obremenitev podjetjem. V nasprotnem primeru bi namreč SAZOR lahko na podlagi zakonodaje sam uveljavil začasno tarifo, na višino pa gospodarstvo ne bi imelo vpliva. Dejstvo je, da so bila začetna izhodišča SAZOR-ja tudi do desetkrat višja kot izpogajani zneski,” so razložili in dodali, da se je tarifa tako oblikovala skupaj s predstavniki gospodarstva, ki so izborili najboljše možne pogoje za gospodarstvo, vključno z minimalnimi administrativnimi obremenitvami.

Za koga velja plačilo SAZOR-ju?

Sporazum zavezuje vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Slovenije. Skupni sporazum ne zavezuje le članov GZS, so pojasnili v gospodarski zbornici.

Še dodaten udarec po žepih gospodarstva, ki je že tako obremenjeno

Slišati je veliko kritik, da gre za dodatno izčrpavanje podjetij in podjetnikov. Tako odgovarjajo na GZS: “Gospodarska zbornica Slovenije se kot prva zaveda, da trenutna situacija v gospodarstvu ni zavidljiva. Zato je bilo v oblikovanje skupnega sporazuma in tarife vloženega še toliko več truda in previdnosti. Med drugim smo izborili tudi popuste, postopno uveljavitev tarife in oprostitev plačila tarife za tiste subjekte, ki jim epidemija covida-19 onemogoča ali omejuje poslovanje. Upamo, da boste naše prizadevanje lahko razumeli v smislu preprečitve uveljavitve še večjih obveznosti in administrativnih obremenitev za podjetja.

Kakšne so tarife?


Tarife, Sazor
FOTO: GZS 

Tarifa je oblikovana v treh višinah, in sicer:

– nizka tarifa za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, nižjim od pet odstotnih točk od povprečja,

– srednja tarifa za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo do +/- pet odstotnih točk od povprečja

– visoka tarifa za dejavnosti, v katerih je delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo višji od pet odstotnih točk od povprečja.

Dodatne zaveze:

I. Postopna uveljavitev  tarife, in sicer:

– v prvem letu v višini 50 odstotkov predlagane tarife,
– v drugem letu v višini 75 odstotkov predlagane tarife,
– v tretjem letu v višini 90 odstotkov predlagane tarife.

II. Za podjetja, ki zaradi ukrepov države za preprečevanje širjenja koronavirusa ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo bistveno omejeno, se dogovori izjema od obveznosti plačevanja honorarja po skupnem sporazumu za čas veljavnosti tovrstnih ukrepov. Tarifa se za to obdobje ne plačuje.

III. Dodaten 20-odstotni popust za subjekte, ki pristopijo k sklenitvi licenčne pogodbe v enem mesecu od poziva Združenja SAZOR k podpisu licenčne pogodbe

IV. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki ne posedujejo naprave, ki omogoča fotokopiranje, tovrstne naprave nimajo v svojih osnovnih sredstvih, je ne najemajo in z njo ne razpolagajo na kateri koli drugi podlagi, ali ne naročajo fotokopiranja pri izvajalcu izven podjetja, ne postanejo zavezanci po tem sporazumu. To dejstvo se izkazuje z izjavo, združenje SAZOR lahko preverja resničnost te izjave.

Vir navedenih tarif in drugih zavez – spletna stran GZS.