Blog

Kaj lahko pričakujemo v letu 2022?

22. 12. 2021 je FURS objavil Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022. Ta je ostala enaka kot v letu 2021.

S 1. septembrom 2022 (prvotni datum je bil postavljen na 1. april 2022) pričakujemo spremembe pri REK obrazcih. FURS namreč prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Obstoječi REK obrazci REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD bodo predvidoma ukinjeni in nadomeščeni z enotnim REK-O obrazcem. REK-1f naj bi ostal nespremenjen do januarja 2023, REK-1b pa ni predmet prenove. O spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu boste obveščeni tudi preko naše spletne strani.

S 1. januarjem 2022 se ukinja zbiranje podatkov o izplačilu regresa prek portala AJPES. SURS bo skladno z opredelitvijo v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2022 (Uradni list RS, št. 183/21) statistično raziskovanje Regres za letni dopust (ZAP-REGRES) izvajal še naprej, s tem da bodo podatki, ki so se do sedaj zbirali prek AJPES, pridobljeni kot administrativni vir s strani Finančne uprave Republike Slovenije v okviru poročanja REK obrazcev.

Skladno z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) bo v januarju 2022 prišlo do spremembe minimalne plače. Nov znesek minimalne plače mora biti objavljen v Uradnem listu RS najkasneje do 31. januarja 2022. Višina nove minimalne plače še ni znana. Na določitev višine te plače vpliva znesek minimalnih življenjskih stroškov[1], rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2022, je 1.074,43 eura[2].

Za plače december 2021, izplačane v januarju 2022, še velja začasni ukrep iz 28. člena ZDUOP, ki določa, da je najnižja osnova za prispevke določena v višini minimalne plače in znaša 1.024,24 EUR. Za plače od vključno januarja 2022 dalje pa velja najnižja osnova kot jo določa 144. Člen ZPIZ-2. To pomeni, da bo najnižja osnova za plače januar in februar 2022 enaka 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur). Od 1. 3. 2022 v uporabi nov znesek najnižje pokojninske osnove, ki še ni objavljen.

Sprejet je bil PKP 10 oz. Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Na področju delovno pravne zakonodaje in plač se ukrepi, ki odstopajo od določb posameznih zakonov, nanašajo na:

Obveščanje Inšpektorata RS za delo glede dela na domu (33. člen) velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Podaljšanje izrabe dopusta iz leta 2020 do 1. aprila 2022 ter dopusta iz leta 2021 do 31. decembra 2022, pod določenimi pogoji (34. člen).
Odrejanje dela preko polnega delovnega časa za javne uslužbence (35. člen).
S 1. marcem 2022 bosta začeli veljati spremembi ZDR-1 in ZZVZZ v delu, ki obravnava bolniška nadomestila. Delodajalci bodo v primerih:

nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in
nezmožnosti delavca za delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu,
izplačevali nadomestilo plače iz lastnih sredstev do 20 delovnih dni. To pomeni, da bodo od 21. delovnega dne dalje lahko uveljavljali t.i. refundacijo pri ZZZS in ne več od 31. delovnega dne.

[1] Določen z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih2 (ZSVarPre); IER je ocenil, da minimalni življenjski stroški v letu 2016 znašajo 613,41 EUR. Nova ocena najkasneje za leto 2023.

 

Vir: fu.gov.si